Handsfree Kivee KV-TW19A

Handsfree Kivee KV-TW19A

රු1,100.00

  • Product model :KV-TW19A
  • Color :white
  •  Brand : Kivee

 

 

5 in stock

Material: TPE + ABS
Function: bluetooth single ear, headphone power :30mW*1
Bluetooth version: support bluetooth V4.2
Battery model/capacity: 401020/55mah
Product weight: approx. 6.4g
Product size: 50*15*25mm
The white keys
Size

8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

Available Colors

Pink, White

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review